• Onderhoud Kunstgras

 • Onderhoud kunstgras voetbalvelden r.k.s.v. Mierlo Hout op Sportpark De Beemd

  Conform uw verzoek doen wij u hierbij een onderhoudsopzet toekomen voor de zand/rubber ingevulde kunstgrasvelden type Evolution Plus. C.S.C. heeft in dit voorstel de uit te voeren activiteiten inzake klein en groot onderhoud omschreven en verwacht in onderling overleg tot een methode van onderhoud te komen, die voldoet aan de eisen van r.k.s.v. Mierlo Hout. Daarnaast is een beschrijving van de weersomstandigheden en het effect op de bespeelbaarheid van het veld gegeven.

  Activiteiten

  Evolution is ontworpen en ontwikkeld voor de volgende activiteiten:

  • Voetbal
  • American football
  • Veldkorfbal
  • Softbal/honkbal
  • Rugby

  Opgemerkt dient te worden dat schoolsport, waarbij veel schoeisel wordt gebruikt met platte zolen, een negatief effect heeft op de duurzaamheid van het veld. Platte zolen geven een exponentieel hogere slijtage dan schoenen met noppen!!!

  Onderhoud

  Om het veld in optimale conditie te houden is regelmatig onderhoud van het veld noodzakelijk. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden met gepast equipement en onder goede omstandigheden.

  Door goed onderhoud blijven de speeleigenschappen van het veld in de tijd constant en wordt de levensduur verlengd. Ten behoeve van het onderhoud mogen de velden alleen bereden worden met lichte voertuigen voorzien van met lucht gevulde grasbanden (zonder profiel).

  Het veld moet vrijgehouden worden glas, rookwaren, blik, kauwgom en scherpe voorwerpen. C.S.C. zal bij de toegang van het veld een informatie bord plaatsen. Wij verzoeken u het aantal toegangen tot het veld te minimaliseren en rondom het veld in ieder geval een leunhekwerk te plaatsen.

  Wekelijks / Dagelijks onderhoud, uit te voeren door r.k.s.v. Mierlo Hout

  Organisch materiaal

  Organisch materiaal op een kunstgrasveld heeft diverse negatieve gevolgen. Wanneer afgevallen blad en dergelijke op grote schaal op het veld ligt tijdens trainingen of wedstrijden, kan het organische materiaal ingelopen worden in het invulmateriaal. Dit kan leiden tot het verdichten van de mat. Als gevolg van organische processen kan algvorming optreden, wat kan leiden tot een gladde en ondoorlatende mat. Daarnaast kan de aanwezigheid van organisch materiaal in de mat leiden tot ??opslag??. Hieruit kan gras en onkruid uitgroeien en mosvorming ontstaan.

  Mosvorming kan voornamelijk ontstaan op zeer schaduwrijke plekken en op locaties waar het kunstgras voor langere tijd bedekt is geweest. Hierbij is slecht onderhoud vanzelfsprekend ook een belangrijke factor. Derhalve wordt aanbevolen met name in de herfstperiode het veld goed vrij te houden van blad, het veld regelmatig te borstelen en geen materialen op het veld op te slaan.

  Een schoon veld zal ook leiden tot een ??netter??gebruik van het veld. Spelers zullen op een zichtbaar verontreinigd veld eerder vuil en etensresten achterlaten. Dit dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Vooral kauwgom is een zeer lastige vervuiling.

  Bladblazer

  Door middel van een bladblazer kan het veld zeer eenvoudig worden vrijgemaakt van blad.

  Er zijn bladblazers in diverse dimensies verkrijgbaar. Belangrijk is het verzamelde materiaal ook af te voeren en niet aan een zijde van het veld te laten liggen. Wanneer de wind uit een andere hoek komt, zult u dan namelijk uw werkzaamheden moeten herhalen. Onder droge omstandigheden zullen de werkzaamheden het beste verlopen.

  Bij het gebruik van de bladblazer is een juist gebruik en/of afstelling noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat met de bladblazer invulmateriaal wordt verplaatst. C.S.C. heeft goede ervaringen met bladblazers.

  Een veld moet gemiddeld éénmaal per 2 à 3 weken gereinigd worden met een bladblazer. Dit betekent in de voor- en najaarsperiode vaker (wekelijks) en in de zomer- en winterperiode minder vaak (ca. 1 maal per 4 weken).

  Borstelen

  Tijdens de periode van regelmatig gebruik moet het veld éénmaal per circa 4 weken worden geborsteld. Dit komt neer op circa 12 à 13 maal per jaar. Belangrijk is voor aanvang van het borstelen het veld zoveel mogelijk vrij te maken van organisch materiaal, om alle negatieve gevolgen van het invegen van organisch materiaal te voorkomen. Door middel van borstelen worden de vezels weer rechtop geplaatst en wordt de bovenlaag van de rubberinfill los gemaakt. De velden, die voorzien zijn van monofill vezels (Evolution) vragen in de regel wat meer aandacht bij het vegen, omdat deze velden iets eerder ongelijk worden.

  Aanbevolen wordt de werkrichting tijdens het vegen regelmatig te verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Deze werkzaamheden kunnen eenvoudig in combinatie met het bladblazen worden uitgevoerd.

  Inspectie/ Bijvullen

  Bepaalde delen van het veld zullen intensiever bespeeld worden. Ter plaatse van de cornervlaggen en penaltystippen dient tweewekelijks een controle te worden gehouden op oneffenheden (als gevolg van uitgespeeld infillmateriaal). (Zeer) plaatselijk kan hier handmatig invulmateriaal bijgestrooid worden. Door eerst de vezels ter plaatse met een borstel of harkje rechtop te zetten en vervolgens in kleine hoeveelheden het invulmateriaal bij te strooien kunnen deze plakken eenvoudig bijgewerkt worden. Belangrijk is dat er geen vezels onder het invulmateriaal verdwijnen.

  Dit kan het beste onder droge omstandigheden gebeuren. Als de vezels nog nat zijn zal het materiaal aan de natte vezels plakken en derhalve niet goed uitzakken. Indien er sprake is van vochtige omstandigheden of wanneer invulrubber door staticiteit aan de vezels hangt, kan de behandelde plek met een gieter natgemaakt worden zodat het invulmateriaal van de vezels spoelt en direct uitzakt.

  Wanneer het veld ook voor trainingen gebruikt wordt en er verplaatsbare doelen gebruikt worden, kunnen deze uitgespeelde plekjes ook op minder voorspelbare plaatsen voorkomen. Dan is een intensievere inspectie gewenst.

  Inspectie/ Handmatig verwijderen

  Wanneer kauwgom, onkruid en zwerfafval op het veld voorkomen, kan dit het beste handmatig verwijderd worden. Een goede ??groundsman?? zal hiervoor, tijdens zijn werkzaamheden, continu aandacht hebben. De meest effectieve methode blijft direct na waarneming van het afval of onkruid dit meteen te verwijderen. Een schoon veld lokt ook minder uit tot vervuilen door de gebruikers.

  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de persoon, die zich met het onderhoud bezig houdt.

  Jaarlijks, specialistisch,Eggen

  In de periode van regelmatig gebruik is het raadzaam éénmaal per twee à drie maanden het veld te behandelen met een ??kriebeleg??. Met de kriebeleg wordt voorkomen dat de vezels gaan samenklitten. Verder wordt hiermede de infill iets dieper behandeld en los gemaakt. Op deze wijze wordt verdichten van zowel de rubberinfill als de bovenlaag van de zandinfill voorkomen en blijft een goede doorlatendheid van de mat gegarandeerd. Bij het afstellen van de machine is het belangrijk dat de ??tanden?? van de eg niet tot op het tuftdoek geraken. Dit kan scheurvorming veroorzaken. Bij deze werkzaamheden kan het voorkomen dat een kleine hoeveelheid zand van onder de rubberlaag omhoog gewerkt wordt. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de bespeelbaarheid van de mat. Door het hogere soortelijke gewicht van het zand zal dit na verloop van tijd vanzelf uitzakken.

  Aandachtspunt bij het eggen is dat de lijnen niet verreden worden omdat de tanden te diep in de mat steken en de mat verplaatsen.

  Nadressen met infillrubber

  Jaarlijks zal de laagdikte van het invulrubber gecontroleerd dienen te worden en zonodig aangevuld dienen te worden. C.S.C. acht een afwijking van 1 mm. van de invulling acceptabel.

  Dit betekent dat, indien het tekort aan rubber meer dan 1 mm. bedraagt, een aanvulling zal plaatsvinden tot maximaal 1 mm. boven de genormeerde invulling. Een laagdikte rubber op een veld van 1 mm. is ongeveer gelijk aan een hoeveelheid van 8 m³ rubber. C.S.C. verwacht dat maximaal deze hoeveelheid invulling per jaar uit het veld verdwijnt. Het aan te vullen rubber wordt met een dresser aangebracht en vervolgens ingeborsteld.

  Vertitop

  Met de Vertitop wordt met behulp van intensieve borstels de bovenlaag van de rubberinfill en de zandinvulling losgemaakt. Vervolgens wordt het opgeveegde materiaal met een vacuümsysteem gereinigd. Het schone materiaal valt terug op de mat en het opgevangen organisch materiaal wordt verzameld. Afhankelijk van de hoeveelheid (loof)hout langs het veld en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is 1 á 2 behandeling(en) per jaar voldoende.

  Weersomstandigheden en bespeelbaarheid

  Onder de normale Nederlandse omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd bespeelbaar zijn. Sneeuw is eventueel met een goede rubberen schuif van het veld te verwijderen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, dat betreding van het veld afgeraden wordt. Zo adviseren wij u het veld niet te betreden bij strenge vorst (lager dan 10 graden Celsius onder nul). Ook na een strenge vorstperiode kan in de opdooifase, gecombineerd met regenval, een situatie ontstaan dat bespeling afgeraden wordt.

  Neerslag

  Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld snel ontwateren en het veld ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld ontstaan. Op dit moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrapzetten verplaatsing van het invulmateriaal voorkomen. Dit moet worden voorkomen.

  Met name tijdens trainingen wordt dan aanbevolen de aanvang van de training 5 minuten uit te stellen of 5 minuten stop te leggen. Binnen enkele minuten zal de plasvorming verdwenen zijn  en is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter zullen deze extreme omstandigheden zeer incidenteel voorkomen in Nederland.

  Droogte

  Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het kunstgras. Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van het zwarte rubber in de mat de temperatuur extra oplopen, die heeft geen effecten op de bespeelbaarheid. Enkel kan het onder zeer warme omstandigheden voorkomen dat meer geur van rubber vrijkomt.

  Wind

  De mat ligt los binnen de opsluitbanden. De mat is echter ingevuld met circa 25 kilogram zand en 14 kg rubber per m2. Totaal bevindt zich op een volledig veld circa 190 ton zand en 106 ton rubber. De mat is derhalve ongevoelig voor wind. Het invulmateriaal tussen de vezels kan niet opgenomen worden door de wind, enkel wat losliggend materiaal op de vezels.

   Sneeuw

  Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe op getraind worden. Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk. Indien gewenst kan sneeuw van het veld verwijderd worden. Met een schuifbord met een rubberflap aan de onderzijde kan de sneeuw naar de zijden van het veld geschoven worden. Zeer belangrijk hierbij is dat er geen invulmateriaal mee verplaatst wordt en dat de wielen van het voertuig dat het schuifbord draagt niet gaan spinnen. Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen te worden overgelaten.

  Vorst

  Met name ??droge?? vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst is gebruik dan ook af te raden.

  Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel) zal de bovenlaag veel vocht bevatten welke bevriest. Op dit moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar.

  Opdooi

  Tijdens opdooi is het betreden van het veld uit den boze. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door een diepere vochtlaag, is het mogelijke dat de zandinvulling of de onderliggende sporttechnische laag volledig verzadigd is met (smelt)water. Deze laag is dan volledig instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan in deze fase leiden tot kuiltjes in het veld en tot blijvende schade aan de vlakheid.

  Samenvatting

  De momenten van uitvoeren van het onderhoud zijn overzichtelijk weergegeven in het onderhoudsschema.

  De bevindingen van de onderhoudsbeurten, door zowel opdrachtgever als C.S.C. dienen te worden bijgehouden in een logboek. Logboek wordt op verzoek ter inzage aan de opdrachtgever verstrekt.

  Met het onderhoud van kunstgrasvelden voor voetbal is thans in Nederland nog geringe ervaring. Het voorstel van C.S.C. is gebaseerd op reeds enkele jaren ervaring met onderhoud van kunstgrasvelden in Nederland en vele jaren ervaring van Fieldturf met onderhoud van kunstgrasvelden in Engeland en de Verenigde Staten. Het kan mogelijk zijn dat de thans voorgestelde methode van onderhoud op diverse punten voor Nederland aanpassing behoeft. C.S.C. stelt voor dat de eerste jaren een nauwkeurige registratie van inspanningen en resultaten bijgehouden wordt.